Försäljningsvillkor Alfasoft®

Följande villkor gäller för Alfasoft® försäljning över Internet till myndig konsument ("Konsument") och företag ("Företagskund").

Som Konsument som handlar hos Alfasoft® omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och Distansavtalslagen. Följ länkarna till dessa lagar om du önskar mer information om dessa rättigheter vi köp.

Försäljningsvillkor finns för närvarande endast på svenska och engelska.

Registrering

a)       registrera sig i Alfasoft® kundregister genom att uppge e-postadress, postadress, namn, person- alternativt organisationsnummer. Om ej annat avtalat, så är betalsättet bank-/betal-/eller kreditkort. För fakturering utan moms ska Företagskund inom EG uppge sitt momsregistrerings-nummer;

b)       välja och inregistrera användarnamn och lösenord; samt

c)       ge sitt samtycke till att Alfasoft® och/eller dess reskontraföretag behandlar lämnade personuppgifter genom att införa dem i sitt kundregister (gäller endast Konsument).

Alfasoft® kommer att använda uppgifter från kundregistret även för marknadsförings-ändamål. Genom att acceptera dessa villkor ger Konsument sitt samtycke till denna användning av sina personuppgifter. Lämnat samtycke kan när som helst återkallas genom Alfasoft kundservice.

I samband med varje beställning skall kund ta del av och godkänna dessa avtalsvillkor.

Kund ska iaktta största omsorg om sitt användarnamn och lösenord och får inte lämna ut dessa till annan än till den, som äger rätt att göra beställning för kundens räkning.

Alfasoft® kundregister är konfidentiellt. Alfasoft® förbinder sig att inte vidarebefordra uppgifter i registret till annan än koncernbolag eller i annan utsträckning än vad som anges i lag.

Det åligger kund att kontinuerligt uppdatera sina registreringsuppgifter. Returneras försändelse på grund av felaktiga registreringsuppgifter debiteras kund enligt ordervärden förklarade under sektionen "Leverans".

Priser
Gällande produktpris är det pris, som vid tidpunkten för beställningen finns angivet i Alfasoft prislista eller vad som är valt i webshop på adress shop.alfasoft.se. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan att avisera dessa på förhand.

Konsument inom EU betalar alltid svensk moms medan Konsument utanför EU inte betalar svensk moms.

Det är fri frakt på samtliga beställningar via webshop.

Vid leveranser utanför Sverige kan det tillkomma eventuella införsel- och tullavgifter.

Betalningsvillkor
För leveranser inom Sverige kan betalning ske:

a)      mot faktura

b)      via bank-/betal-/kreditkort

För leveranser utanför Sverige kan betalning ske via bank-/betal-/kreditkort såvida inte annat särskilt överenskommits.

Kreditgräns är fn för Konsument SEK 5 000 och för Företagskund SEK 50 000. Kontroll av lämnade uppgifter och kreditvärdighet görs regelmässigt.

För att kunna handla så måste du ha fyllt 18 år.

Vid betalning mot faktura skall betalning ske av Konsument inom fjorton (14) dagar och av Företagskund inom tjugoen (21) dagar räknat från fakturadatum. Alfasoft har vid misstanke om att kreditvärdigheten inte är fullgod rätt att kräva betalning via kort eller annullera beställningen.

Vid betalning med kort ska kund uppge kortnummer och giltighetsdatum. Kund är skyldig att tillse att medel finns på kortkontot fram till dess att Alfasoft tillgodogjort sig betalning för hela beställningen. Skulle täckning saknas eller betalning av annan anledning inte gå igenom har Alfasoft rätt annullera beställningen.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag (f n 2% per månad) samt lagstadgad påminnelseavgift med f n 100SEK

Beställning
Beställning kan endast ske på adress shop.alfasoft.se såvida ej särskild överenskommelse ingåtts före beställningen.

Alla meddelanden ska ske med e-post med undantag för klagomål och returer. Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.

Bindande köpeavtal uppkommer först sedan Alfasoft per e-post bekräftat beställningen. Alfasoft reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt.

Kund har rätt att före expediering per e-post avbeställa hela eller viss del av sin beställning. Med leverans menas att kunden erhållit någon del av sin beställning.

Leverans

Varorna levereras enligt vad som anges för varje produkt. Leverans sker normalt med Postpaket, brev eller som rekommenderat brev till Konsument och med Företagspaket eller brev till Företagskund.

Delad leverans är inte tillgänglig via Alfasoft e-handelslösning. För delade leveranser bör annat beställningssätt användas. Blir leveransen delad på fler försändelser än kunden valt medför detta inga merkostnader för kunden.

Vid transport till kund bär Alfasoft ansvar för att produkten kommer fram i oskadat skick. Vid transport från kund till Alfasoft är däremot kunden ansvarig för produkten.

Om kund ej hämtar ut försändelse eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter, debiterar Alfasoft som ersättning för frakt och omkostnader:

a)      Om det totala ordervärdet understiger 5 000SEK, debiteras 400SEK

b)       Om det totala ordervärdet överstiger 5 000SEK, debiteras 600SEK

Vid retur från utlandet betalar kunden alla fraktkostnader för försändelsen.

Ångerrätt
Konsument har rätt att returnera levererad produkt. Konsument skall lämna Alfasoft meddelande om detta inom fjorton (14) dagar från den dag Konsument tog emot varan. Returporto och fraktkostnader betalas av Konsument.

Returrätten gäller inte outlösta paket, förseglade produkter där förseglingen har brutits eller när medhörande licensnycklar/koder har levererats.

Meddelande om retur ska av administrativa skäl innehålla följande information:

a)      ordernummer;

b)      fakturanummer; samt

c)      titel på de produkter som önskas returneras.

Returnerad produkt ska vara oanvänd och oskadad. Detta gäller dock inte om produkten förstörts eller förändrats på grund av omständighet, som inte kan hänföras till kund.

Om kund utnyttjar sin returrätt, ska Alfasoft® snarast och senast inom trettio (30) dagar betala tillbaka vad kund betalat för produkten till Alfasoft®. Tiden räknas från den dag Alfasoft tar emot aktuell produkt från kund.

Företagskund måste ansöka om retur via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Reklamation
Har annan produkt levererats än den som kund beställt eller är produkten skadad, ska kund genast hos Alfasoft göra en reklamation och ange felet. Felaktig produkt returneras fraktfritt såvida av Alfasoft lämnade instruktioner följs. Retur får inte ske mot postförskott och först efter det att reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från Alfasoft.

Tvist huruvida varan är felaktig eller skadad kan hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden.

Skada
Utöver vad som sagts och - för Konsument - utöver vad som föreskrivits i Konsumentköplagen, har Alfasoft inget ansvar för fel och/eller förseningar och svarar inte för någon skada - vare sig direkt eller indirekt.

Övrigt
Efter av kund gjord beställning äger Alfasoft inte rätt att ändra sina villkor för den beställningen.
Upplysningar om beställningar, klagomål och övrig information lämnas per e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., eller per post till:

Alfasoft
Kyrkogatan 24
411 15 Göteborg

Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor och tvister ska prövas av svensk allmän domstol.

Länkar till tredje parts webplatser
Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Alfasoft® och Alfasoft bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. Alfasoft tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från Alfasoft av aktuell webbplats.

Tillägg för mjukvaror
All programvara som finns tillgänglig genom Alfasoft är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Användning av sådan programvara omfattas av villkoren i det eventuella licensavtal som medföljer eller ingår i programvaran.

En användare kan inte installera eventuell programvara som åtföljs av ett licensavtal eller som inkluderar ett licensavtal, om inte han eller hon först accepterar villkoren i licensavtalet.

Eventuell reproduktion eller vidaredistribution av programvaran som inte överensstämmer med villkoren i licensavtalet är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar. Eventuella överträdelser kommer att beivras.

Oavsett vad som anges ovan är framställning av exemplar av programvara eller reproduktion därav till en annan plats för vidare reproduktion eller distribution uttryckligen förbjuden.

Eventuella garantier för programvaran framgår av villkoren i licensavtalet. Med undantag av sådana garantier friskriver sig Alfasoft® från allt garantiansvar för programvaran, inklusive garanti avseende programvarans allmänna lämplighet eller lämplighet för något särskilt ändamål, samt garanti avseende äganderättigheter och frånvara av intrång i tredje mans rättigheter.

Alfasoft ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av programvara som finns tillgänglig genom Alfasoft.

Dessa villkor ändrades senast 2012-02-23©